Mærkesager

Anders G. Christensen
Mine mærkesager drejer sig i høj grad om muligheden for vækst i vores samfund. Det er væksten, der driver os fremad, det er væksten, der betaler for vores velfærd, og det er væksten, som holder os inde i den internationale konkurrence. Herunder kan du danne dig et overblik over mine mærkesager, og du kan løbende læse mere om mine holdninger til blandt andet disse, når jeg lægger nye artikler på min side under ‘Ifølge Anders’.

Sundhedstilbud tæt på og i rette tid

Den enkelte borger skal opleve, at sundhedstilbuddene hænger sammen, uanset om det er et lokalt, kommunalt eller regionalt tilbud, man har brug for i et behandlingsforløb.

De decentrale tilbud i sundhedshusene skal styrkes og udbygges i samarbejde med kommunerne, så samspillet mellem kommunens sundhedspersonale, specialisterne på hospitalerne og praksislægerne er gennemskueligt og gnidningsfrit. Med andre ord, vil vi skabe synlige kontaktpunkter for borgerne og sikre én indgang til sundhedsvæsnet.

 • Mulighed for simple behandlinger i sundhedshusene
 • Bedre lægedækning i hele landet
 • Digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor fysisk fremmøde med sundhedspersonale ikke er nødvendigt

Et trygt og tilstrækkeligt hospitalstilbud

Venstre vil forene social tryghed med størst mulig frihed og selvstændighed for det enkelte menneske. Det betyder, at tilbuddene på hospitalerne fortsat skal moderniseres på grundlag af princippet om frit valg for borgerne mellem offentlige og private serviceleverandører. Frit valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst.

 • Hospitaler skal udbygges i overensstemmelse med befolkningsudviklingen
 • Hurtig adgang til sygehusbetjening uanset hvor man bor samt frit valg mellem hospitalerne og regionens sundhedstilbud
 • Styrket ledelse og bedre balance mellem antallet af medarbejdere per leder

Psykiatri til tiden

En af regionens vigtigste opgaver er at sikre psykiatrisk hjælp til tiden. Det vil sige, at det er, når den enkelte patient har brug for hjælp – og ikke når der er et ledigt tilbud.

Fysiske og psykiske sygdomme skal ligestilles. Det betyder, at den psykiatriske indsats skal opprioriteres og omprioriteres, så hjælpen er der, når borgeren har brug for den – og vi skal tage de pårørende med ind i hjælpen. De pårørende skal støttes – og ikke knækkes ved at løbe panden mod en mur.

 • Flere senge i psykiatrien og flere pladser på bosteder
 • Behandling på de psykiatriske afdelinger skal følges op af lokale tilbud, så genindlæggelser kan forhindres
 • Flere pladser i børne- og ungepsykiatrien samt øget fokus på mental sundhed

Uddannelse – fremtidens kapital

Der skal være uddannelsespladser nok, og der skal uddannes til fremtidens arbejdsmarked, så der er jobmuligheder efter endt uddannelse.

Vi ved, at Region Midtjylland i de kommende år vil få udfordringer med at skaffe jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og speciallæger nok. Det kræver, at regionen både sikrer uddannelsespladser bredt i regionen og gør det attraktivt at være ansat i regionen.

 • Alle unge i regionen skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde
 • Det skal gøres attraktivt at uddanne sig inden for sundhedsfagene ved at være en arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, herunder god ledelse
 • Gymnasier og erhvervsskoler i yderområderne skal understøttes, herunder sikre effektiv og fleksibel transport til uddannelsesstederne

En region, der trafikalt hænger sammen

For at gøre hele regionen attraktiv at bo, leve og arbejde i, er det af afgørende betydning, at infrastrukturen understøtter det. Der skal være gode forhold for dem, der er afhængige af kollektiv trafik, og for dem, der har brug for at køre i bil.

Det er vigtigt, at den kollektive trafik styrkes mest muligt, så det bliver nemt at komme på tværs af kommunegrænser og på tværs af regionen. Det er hindrende for brugen af kollektiv trafik, at priser er forskellige på tværs af kommuner, og at linjer ikke hænger sammen. Den kollektive trafik skal ske på en bæredygtig måde, så vi medvirker til at opnå klimamålene.

 • Kommunernes samarbejde om den kollektive transport skal styrkes
 • Alle busser i regionen skal gøres bæredygtige, fx ved at blive el- eller brintdrevne, i løbet af 4-8 år
 • Regionalbanernes tog bliver fossilfri/batteridrevne

En grøn region

Vi skal i 2030 have nedbragt vores udslip af klimagasser med 70 pct., og i 2050 skal vi være klimaneutrale. Det er mål, som kræver handling. Og hvis vi effektivt skal nå målsætningerne, skal markedet drive udviklingen.

I Midtjylland skal regionen gå forrest for at bidrage til at løse klimaudfordringerne og samtidig skabe nye muligheder for vores erhvervsliv. Ser vi vores virksomheder som en del af løsningen, kan vi skabe nye grønne erhvervssucceser, der kan eksporteres. Vi skal bruge vores danske, grønne førerposition aktivt.

 • Regionens eksisterende bygninger skal energirenoveres
 • Mulighed for at private kan opstille el-ladestationer både til cykel og bil på regionens bygninger
 • Udskiftning af regionens vognpark til el-/brintbiler

Offentligt-privat samarbejde – udvikling i fællesskab

Vi ønsker at fremme konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde mest muligt, så vi sikrer, at skatteydernes penge bruges bedst muligt. Det handler ikke bare om at privatisere velfærden gennem en privatisering af den offentlige sektor, men om at sikre borgerne reel indflydelse og den bedste service.

Offentlig-privat samarbejde handler også om i fællesskab at udvikle på den store viden, der findes i det offentlige, med efterfølgende muligheder for vækst i vores virksomheder. Et samarbejde mellem regionen og en privat leverandør muliggør overførsel af viden fra den offentlige sektor til private virksomheder, som dermed har grundlag for at udvikle nye løsninger med afsætningsmuligheder både hjemme og på eksportmarkederne.

 • Mulighed for at privat forskning kan ske på sygehusene i samarbejde mellem offentlige og private aktører
 • Life science panel for offentligt-privat samarbejde
 • Styrkelse af den kliniske forskning i Danmark

Sport og kultur, der binder regionen sammen

Kulturelle og sportslige aktiviteter er et vigtigt bindemiddel mellem mennesker og skaber fællesskaber på tværs af befolkningsgrupper, generationer og forskellige egne i regionen.

Regionens midler til kultur er begrænsede, men det betyder ikke, at regionen ikke har en rolle at spille. Regionen har en særlig rolle at spille ved fx at støtte etablering af netværk mellem kommuner og kulturinstitutioner, så de i fællesskab kan løfte store events, der dækker regionen bredt.

 

 • Regionen arbejder fortsat aktivt for at styrke netværksdannelser på tværs af kommuner og kulturinstitutioner
 • Der arbejdes med ”kultur på recept”, der kan hjælpe borgere med depression, stress og angst
 • Kunst og kultur tænkes aktivt ind i eksisterende bygninger