Foto: Banedanmark

I starten af oktober måned afholdt Banedanmark orienteringsmøder ved tre baneoverkørsler i Favrskov Kommune, som skal ombygges som følge af, at hastigheden skal sættes op på jernbanen. Ved de tre møder ved Haarvad, i Svejstrup/Lerbjerg og ved Bidstrup var der mødt borgere og lodsejere op for at høre om nedlæggelsen af baneoverkørslerne og nok så vigtigt: Hvordan disse overkørsler skal erstattes med broer.

Kort efter disse møder modtog Favrskov Kommune en skrivelse fra Banedanmark, hvor de spurgte kommunen om behovet for at etablere broer de tre steder.
Det er meget overraskende, at Banedanmark nu pludselig kommer med en nødvendighedsanalyse, som de angiveligt har lavet parallelt med processen med VVM og orienteringsmøder.

Når nødvendighedsanalysen nærlæses, kan man se, at det specielt er broanlægget ved Bidstrup, de har kig på for at se, om denne bro kan undværes og overkørslen på Bidstrupvej blot kan lukkes.

Jeg synes, det er uacceptabelt, at Banedanmark kører sådan et mummespil.

Specielt set i lyset af, at der er lavet VVM i 2017, og at der er vedtaget et beslutningsgrundlag i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg i maj 2018, samt at der, som nævnt, har været tre orienteringsmøder, uden at Banedanmark har fortalt, at de vil lukke overkørslerne ved Haarvad, Lerbjerg og Bidstrup.

I forbindelse med broanlægget ved Bidstrup har ejeren af Bidstrup Gods, Geert de Lichtenberg, foreslået en alternativ løsning, som formentlig er billigere og syner knap så meget i landskabet. Den har Banedanmark ikke ønske at realitetsvurdere.

Med hensyn til den løsning med et meget synligt og stort broanlæg vest for Lerbjerg, som Banedanmark har foreslået som erstatning for overkørslen i Svejstrup/Lerbjerg, så vil den have stor indvirkning på samfærdslen mellem de to landsbyer. Hvis Banedanmark nu agter ikke at lave erstatningsanlæg for overkørslen i Lerbjerg, så vil det være ødelæggende for de to landsbyer.

Det er derfor min klare holdning, at Banedanmark må finde ind på sporet igen og stå ved det, de har sagt på de tre orienteringsmøder med afsæt i den proces, der er vedtaget, og så lave de tre broanlæg.

Hvis ikke det sker, så vil jeg – og jeg er ret sikker på, at hele byrådet er med mig – sætte alt ind på at sikre, at Banedanmark kommer til at lave broanlæggene ved Haarvad, i Svejstrup/Lerbjerg og ved Bidstrup.